آنالیز عددی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه کردستان، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

چکیده

آنالیزعددی مطالعۀ الگوریتم های حل مسائل ریاضیات پیوسته است که منظور از آنها مسائلی مربوط به متغیرهای حقیقی یا مختلط است. در این مقاله، به بررسی برخی از شاخه های اصلی آنالیز عددی، دستاوردهای گذشته و روند احتمالی آن در آینده می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


[1] Ciarlet, P. G., The Finite Element Method for Elliptic Problems, North-Holland, Amsterdam,
1978.
[2] Golub, G. H., Van Loan, C. F., Matrix Computations, 3rd edn., Johns Hopkins University Press,
Baltimore, MD, 1996.
[3] Hairer, E., Nørsett S. P. (for volume I), Wanner, G., Solving Ordinary Differential Equations,
volumes I and II, Springer-Verlag, New York, 1993, 1996.
[4] Iserles, A. (ed.), Acta Numerica (annual volumes), Cambridge University Press, Cambridge,
1992– .
[5] Nocedal, J., Wright, S. J., Numerical Optimization, Springer-Verlag, New York, 1999.
[6] Powell, M. J. D., Approximation Theory and Methods, Cambridge University Press, Cambridge,
1981.
[7] Richtmyer, R. D., Morton, K. W., Difference Methods for Initial-Value Problems, Wiley Interscience, New York, 1967.