دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 64، خرداد 1398، صفحه 1-166 

دیدگاه نویسنده

با کاروان حله

صفحه 1-16

مهدی رجبعلی پور


ترجمه

آنالیز عددی

صفحه 17-39

شاهرخ اسماعیلی


مروری بر عمل های با نقص همگنی یک

صفحه 79-98

پرویز احمدی؛ مسعود حسنی؛ رضا میرزایی


مقاله ترویجی

آشنایی با رمزنگاری خم های بیضوی

صفحه 117-142

مجتبی بهرامیان


مقاله مروری

کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها

صفحه 143-157

مونا باباخانی؛ رضا ندیمی