با کاروان حله

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران (تهران) و مؤسسه آموزش عالی عرفان (کرمان)

چکیده

هدفم نوشتن تاریخچۀ آنالیز تابعی در ایران بود ولی هرچه تلاش کردم نشد. گرچه ناخودآگاه ولی با میل و رغبت، در مسیر این تاریخچه قرار گرفتم و شاهد عینی تکوین آن بوده ام، به عنوان نسل اولی های این رشته نمی توانم تیغ انتقاد را به روی خود و همراهانم بکشم؛ این کارِ نسل دومی ها و بلکه سومی ها است. اما باید بجز مقالات و کتاب هایمان، خاطراتی هم این از ما بماند تا آیندگان بتوانند قضاوت دقیق تری از ما داشته باشند. مقالۀ حاضر حاصل این تلاش است. به همین سبب گوشه هایی از زندگی و مشاهدات عینی خود را در هم می آمیزم و تقدیم شما میکنم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Banach, S., Théorie des Operations Linéaires, Warszawa, Monografje Matematyczne, 1932.
[2] Dieudonné, J., History of Functional Analysis, North Holand Pub. Co., Amsterdam, 1970.
[3] Kreyszyg, E., Birkhoff, G., The establishment of functional analysis, Historia Mathematica,
11 (1984), 258–321.
[4] Lévy, P., Lecon d’Analyse Fonctionnelle, Gauthier-Villars, Paris, 1922.
[5] Stone, Marshal M., Linear Transformations in Hilbert Space and Their Applications to Analysis, A. M. S. Colloquium Publications, V. 15, Providence, Rhode Island, 1932.
[6] von Neumann, J., Mathematische Grundlagen der Quantenmachanik, Springer-Verlag, Berlin,
1932.