پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکدۀ علوم ریاضی و رایانه

چکیده

در این سخنرانی، جورج دی. بِرکوف گذشته، حال و آیندۀ ریاضیات آمریکا و وقایع تأثیرگذار بر آن را همزمان با پنجاه سالگی انجمن ریاضی آمریکا در سال ١٩٣٨بیان و نقشۀ راه پیشرفت ریاضیات در آمریکا را ترسیم می کند و برای بسیاری از فعالیت های دانشگاهی در حوزۀ ریاضی راهکار ارائه می دهد. اکنون که در پنجاه سالگی تأسیس انجمن ریاضی ایران قرار داریم، فرصتی بی همتا است تا انجمن ریاضی ایران نیز نقشۀ راه پیشبرد و پیشرفت ریاضیات کشور را به جامعۀ علمی ایران پیشنهاد کند. رهنمودهای این ترجمه، شاید راهگشای تدوین چنین پیشنهادی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Birkhoff, George, D., Fifty years of American mathematics, SCIENCE, 88 (1938), no. 2290, 461–467. 
Birkhoff, George, D., Fifty years of American mathematics, SCIENCE, 88 (1938), no. 2290, 461–467. 
پنجاه سال انجمن ریاضی آمریکا، مجمد جلوداری ممقانی، فرهنگ واندیشه ریاضی شماره 65، سال 1398، ص 1-11.