دوره و شماره: دوره 38، شماره 2 - شماره پیاپی 65، بهمن 1398، صفحه 1-191 

مقاله مروری

صد سال با مرکزساز عضوهای یک گروه

صفحه 123-142

سید مجید جعفریان امیری؛ حجت رستمی


مقاله ترویجی

آشنایی با معادلات دیفرانسیل تأخیری

صفحه 143-160

محمدرضا رزوان؛ نیلوفر فرج زاده تهرانی