هشدار به جامعۀ ریاضی ایران و علاقه مندان به توسعۀ پایدار کشور

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

2 دانشگاه اصفهان، دانشکدۀ ریاضی، گروه آمار

چکیده

در حالی که در سال های اخیر میوه های شیرین نهال مسابقات ریاضی دانش آموزی انجمن ریاضی ایران که از سال ١٣۶٢در دانشگاه صنعتی اصفهان کاشته شد، به جهان ریاضیات ارائه می شوند، باز هم با افت شدید ریاضی رو به رو هستیم. این افت، دلایل و عوامل متعددی دارد که در این مقاله، برخی از آنها را بیان می کنیم. بخشی از این مقاله، موضوع سخنرانی نویسندۀ دوم در همایش آموزش ریاضی و چالش های پیش رو است که در پاییز سال  1396 در دانشگاه یزد برگزار شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


آشــنا، ا. ح.، هرم پذیرش دانشجو در رشتۀ ریاضی، گزارش و مجموعه مقالات سمینار علوم ریاضی و چالش ها ١٣٩۵، .١٣٧-١٣٣
رجالی، ع.، برای رفع اشکالات آموزش ریاضی ایران خیلی دیر شده است، فرنود، شمارۀ ١٢ ١٣٨٢ ،١۵-٢١.
رجالی، ع.، میوۀ شیرینی از مسابقات ریاضی دانش آموزی، رشد آموزش ریاضی (ویژه نامۀ مریم میرزاخانی)، شمارۀ ١ .۴٠-٣٨ ،(١٣٩۶)
رضایی قهرودی، ز.، صفاکیش، م. بررسی وضعیت دانشجویان و فارغ التحصیلان رشتۀ آمار براساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ١٣٩٠ .گزارش و مجموعه مقالات سمینار علوم ریاضی و چالش ها ١٣٩۵ ،١۵٩-١٧١.
شهنی کرم زاده، ا.ع.، آهسته و پیوسته در راهی دشوار؛ آن که آرزوی نویسندگی داشت و استاد ریاضی شد، خبرنامۀ انجمن .١٠-٨ ، ۴ شمارۀ)، ١٣٩٣) ٣۶ سال، ایران ریاضی
عابدینی، ا.، استانداردسازی در آموزش و پرورش؛ ضرورت امروز، نیاز فردا. کتاب مقاله ها (فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران)؛ اولین همایش فرایند استاندارد آموزش و آموزش استاندارد (۴ الف) در چرخۀ آموزش کشور، ٩١-١١٠ ،١٣٩٣.
قاسمی هنری، ط.، پدیدۀ نمره دهی از دبستان تا دورۀ دکتری؛ یک بازی در ظاهر برد - برد!. خبرنامۀ انجمن ریاضی ایران، .٢٣-٢٠ ،٣ شمارۀ)، ١٣٩۴) سال 37.
گویا، ز.، بررسی چگونگی ایجاد تعادل بین آموزش ریاضی برای همه و آموزش ریاضی برای فعالیت های سطح بالا در برنامۀ درسی ریاضی مدرسه ای، گزارش نهایی طرح، مؤسسۀ نوآوری های برنامۀ درسی وزارت آموزش و پرورش، ١٣٩٧.
مجموعه مقالات سمینار بررسی روش ها و مسائل آزمون های ورودی دانشگاه ها، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان، ١٣٨١.
ملکی، ح.، از دانش تا مهارت به کارگیری آن چالشی بین تحقیقات و عملکرد در حوزۀ آموزش ریاضی، گزارش و مجموعه مقالات سمینار علوم ریاضی و چالش ها ٣٩۵ ،١٣٧-١٩٢.

نوید، م.، چالش های محیطی مانع تعالی و اثربخشی علوم ریاضی، گزارش و مجموعه مقالات سمینار علوم ریاضی و چالشها .١٠٨-١٠٣ ،(١٣٩۵).
هیئت تحریریه، کلام نخست، فرنود: نشریۀ انجمن علمی آموزشی معلمان ریاضی استان اصفهان، تابستان ١٣٩٣ ،١-٣.
Agarwal, R., Sen, S. K., Creators of Mathematical and Computational Sciences, SpringerVerlag New York, 2014.

Ashcraft, M. H., Math anxiety: Personal, educational, and cognitive consequences, Current Directions in Psychological Science, 11 (2002), 181–185.

Faust, M.W. (1992). Analysis of physiological reactivity in mathematics anxiety. Unpublished doctoral dissertation, Bowling Green State University, Bowling Green, Ohio, 1992.

King, R., Singapore’s Education System: Myth and Reality, Insight Press, Inglewood. W.A., 2016.

Lewis, C. C., Educating Hearts and Minds: Reflections on Japanese Preschool and Elementary Education, Cambridge University Press, Cambridge, 1995.

OECD., TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, OECD Publishing, 2014.

Rejali, A., Lack of Interest of Students for Studying Mathematics, In: Mathematics, Education, and Society, UNESCO Document Series, 35 (1989), 146–147.

Scalfini, S., Lim, E., Rethinking Human Capital in Education: Singapore as A Model for Teacher Development, The Aspen Institute, Washington DC, 2008.

Yue, S., Pilon, P., Cavadias, G., Power of the Mann-Kendall and Spearman’s Rho tests for detecting monotonic trends in hydrological series, Journal of Hydrolog, 259 (2002), 254–271.