کلاه هایی برای فکر کردن: شعبده بازی ریاضیدانان با کلاه ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 ﮔﺮوه رﯾﺎﺿﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی و رﻣز ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠوم ﮐﺎرﺑﺮدی، داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ مالک اشتر- اصفهان - ایران

2 گروه ریاضی کاربردی و رمز - مجتمع علوم کاربردی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - اصفهان - ایران

چکیده

در این مقاله، مسئلۀ بسیار زیبای بازی کلاه ها را معرفی و شرایطی را که منجر به نسخه های گوناگون این بازی می شوند، مطرح می کنیم. هدف ما بررسی و تحلیل دو نسخۀ شناخته شده از بازی کلاه ها است. برای تحلیل نسخۀ اولِ بازی کلاه ها، استراتژی های متفاوتی را بررسی می کنیم و با روشی خلاقانه نشان می دهیم که یافتن بهترین استراتژی در این بازی به حوزۀ  نظریۀ کدگذاری وابسته است. برای درک بهتر نسخۀ دوم بازی کلاه ها، حالت خاصی از آن را بررسی و استراتژی یافتن بهترین نتیجه را در حالت کلی مطرح می کنیم

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Bushi, J., Caughman, J. S., Optimal Strategies for Hat Games, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2012.
Butler, S., Hajiaghayi, M. T., Kleinberg, R. D., Leighton, T., Hat Guessing Games, Society for Industrial and Applied  Mathematics, 2009.
Guo, W., Kasala, S., Rao, M. B., Tucker, B., The Hat Problem and Some Variations, Department of Mathematics and Statistics, McMaster University, 2004.
Ling, S., Xing, C., Coding Theory: A First Course, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
Moser, S. M., Chen, P., A Student’s Guide to Coding and Information Theory, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
Uem, T. V., The Hat Game and Covering Codes, Amsterdam University of Applied Sciences, 2016.