راهنمای ریاضیدانان در هدایت موفقیت آمیزِ دانشجویان کارشناسی در امر پژوهش

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

پژوهش دورۀ کارشناسی در زمینه های مختلف ریاضی و در شرایط گوناگون انجام می شود اما همۀ استادان راهنمای دانشجویان کارشناسی ریاضی، با موضوعات مشترکی روبه رو می شوند. این مقاله، راهنمایی مختصر برای کمک به استادان در سطوح مختلف تجربه است تا دانشجویان را در پروژه های پژوهشی هدایت کنند. به طور خاص، موضوعات انتخاب مسائل پژوهشی مناسب، جذب دانشجویان، مشخص کردن انتظارات، پیش بردن پژوهش و کمک به دانشجویان برای انتشار کارشان را مطرح می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات