علم پایان‌ناپذیر آمار و تحوّلات آینده

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار

2 دانشگاه رازی، دانشکده علوم، گروه آمار

چکیده

این مقاله با مرور تاریخی پیدایش علم آمار، به چالش های آمار در قرن بیست ویکم و نیاز به یک نظریۀ وحدت بخش جدید برای داده های قرن جدید می پردازد. با ذکر چند نمونه از سیر تکامل نظریه ها در آمار، نشان داده می شود که چگونه هر کدام از آماردانان دوران ساز، نه از سر تفنّن و کنجکاوی، بلکه بنابر ضرورت حل یک مسئلۀ کاربردی، بخشی از پیکرۀ عظیم آمار ریاضی یا آمار نظری امروزی را پدید آورده اند. ماهیت و رسالت رشتۀ آمار ایجاب می کند که هم جنبه های نظری و هم جنبه های کاربردی در هر تحلیل آماری، مورد توجه آماردانان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات