روند تغییرات برنامۀ درسی مدرسه ای و کتاب‌های درسی ریاضی ایران با تأکید بر دوره‌های متوسطه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیرشهید رجایی، دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

2 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، دانشکده علوم، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله، پس از ارائۀ تاریخچه ای مختصر از آموزش رسمی در ایران، سیر تحول برنامه درسی ایران با تأکید بر دوره های متوسطه از آغاز آموزش نوین تا به امروز بررسی می شود و در پایان، نحوۀ تغییر کتاب های درسی ریاضی همراه با تغییر برنامه های درسی مورد بررسی قرار می گیرد. با مرور تاریخچۀ تغییرات برنامۀ درسی و کتاب های درسی ریاضی در کشورمان، می توان گفت که سیاست گذاران آموزشی به دنبال کاربردی کردنِ آموزش ریاضیات و پرورش نسلی بوده اند که هم برای تحصیل در مقاطع عالی آماده باشد و هم بتواند آموخته های خویش را در زندگی روزمره به کار گیرد. آشنایی با عملکرد گذشتگان در امر آموزش می تواند باعث تصحیح خطاهای گذشته شود و ما را در دست یابی به رویکرد صحیح در آموزش، به جلو براند. از این رو افزایش پژوهش در تاریخچۀ آموزش در ایران ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات