نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت‌های ناافزا: پرسش‌ها و یافته‌ها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقالۀ توصیفی، نخست به اختصار کاربردهایی از نظریۀ نقطۀ ثابت متری در اثبات وجود جواب برای معادلات گوناگون را بیان می کنیم. سپس به برخی از پرسش های اساسی نظریۀ نقطۀ ثابت نگاشت های ناافزا می پردازیم و پاره ای از مهم ترین یافته های به دست آمده در این حوزۀ پژوهشی را طی نیم قرن گذشته بیان می کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات