راسل و گودل

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه یاسوج، دانشکدۀ علوم پایه، گروه ریاضی

چکیده

این مقاله به روابط دوجانبۀ حرفه ای راسل و گودل می پردازد. پس از شرحی از تأثیر راسل بر گودل، مقاله با بحثی دربارۀ واکنش راسل به قضیه های ناتمامیت پایان می پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات