دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 68، شهریور 1400، صفحه 1-182 

ترجمه

دوست دارم ریاضیدان باشم

صفحه 1-17

محمدقاسم وحیدی اصل


دربارۀ ماهیت دوگانۀ مفاهیم ریاضی: تأملاتی بر فرآیندها و اشیاء

صفحه 19-56

فاطمه احمدپور؛ شراره تقی دستجردی؛ شفیع شکرانی؛ مریم عادلی؛ مریم وحید دستگردی


مقاله مروری

مروری بر تاریخچۀ آنالیز تابعی

صفحه 157-171

10.30504/mct.2021.317

سید مسعود امینی؛ حسن پورمحمد


ترجمه

قضیه ای از فروبنیوس و کاربردهای آن

صفحه 173-184

علی رضا خلیلی اسبویی؛ سید صادق صالحی امیری