برخی رهیافت های جدید به مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

در این مقاله، مسئلۀ ضعیف شدۀ شانزدهم هیلبرت را معرفی و جدیدترین رهیافت های به دست آمده دربارۀ حل آن را مرور می کنیم. این مسئله، یکی از نسخه های ساده شدۀ مسئلۀ شانزدهم هیلبرت است که با وجود نزدیک به یکصد و بیست سال پژوهش جدی و چاپ صدها جلد کتاب و هزاران مقاله، همچنان یک مسئلۀ باز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات