مقایسۀ توزیع‌های دم‌پهن با استفاده از ورآنتروپی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه کاشان، دانشکده علوم ریاضی، گروه آمار

چکیده

در این مقاله، اطلاع رنی برای یک متغیر تصادفی پیوسته و ارتباط آن با ورآنتروپی مطالعه می شود. همچنین با به کار گرفتن ورآنتروپی به عنوان اندازۀ شکل یک توزیع، می توان آن را برای مقایسه دم ها و شکل های گوناگون چگالی هایی که غالباً استفاده می شوند، به کار برد در حالی که اندازۀ کشیدگی معمول قابل اجرا نیست. در میان این توزیع ها می توان به بسیاری از توزیع های دم پهن مانند توزیع تی استودنت با هر درجۀ آزادی، کُشی، کرامر، لوی و بر اشاره کرد. همچنین در حالت چندمتغیره می توان به توزیع های نرمال، تی و دیریکله اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات