اثبات جدیدی از قضیه مورلی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تهران، دانشکده ریاضی، آمار و کامپیوتر

چکیده

قضیه مورلی حاکی است که نقاط برخورد خطوط مجاور اضلاع تثلیث کننده سه زاویه داخلی هر مثلث تشکیل یک مثلث متساوی الاضلاع می دهند. این مساله ابتدا در سال 1899 توسط فرانک مورلی مطرح گردید و تاکنون اثباتهای متعددی برای آن ارائه شده است. در این مقاله راه حل زیبایی که توسط آلن کن برنده مدال فیلدز در سال1998 ارائه شده است، تشریح می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات