طولانی ترین زیردنباله های صعودی و مدل الدوس - دیاکونیس - همرزلی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه برکلی کالیفرنیا، دانشکده ریاضی

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

چکیده

در این مقاله ابتدا مفهوم زیردنباله صعودی از یک جایگشت را تعریف کرده و با تابعی آشنا خواهیم شد که طول طولاتی ترین زیردنباله صعودی را به دست می دهد. هدف، مطالعه رفتار حدی این تابع است وقتی تعداد اعضای مجموعه زیاد می شود. همرزلی دستگاهی از ذرات را معرفی نموده است که از آن برای شناخت رفتار احتمالاتی این تابع استفاده خواهیم برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات