دوره و شماره: دوره 28، شماره 2 - شماره پیاپی 43، مهر 1388، صفحه 1-93