مثالی از یک تابع تومای یک‌به‌یک

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشگاه فرهنگیان، گروه ریاضی

2 دانشگاه پیام نور تهران، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله، طرز ساختن مثالی ملموس از تابعی پیوسته و یک‌به‌یک از نوع تابع توما روی خط حقیقی را بیان می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


[1] Iwaniec‎, ‎H.‎, ‎On the problem of Jacobsthal‎, ‎Demonstratio Math., ‎11 (1978)‎, ‎225-231‎.
[2]‎ Jacobsthal‎, ‎E.‎, Uber Sequenzen ganzer Zahlen‎, ‎von denen keine zu teilerfremd ist‎. ‎I‎, ‎Norske Vid‎. ‎Selsk‎. ‎Forh‎. ‎Trondheim., 33 (1961)‎, ‎117-124‎.