دوره و شماره: دوره 41، شماره 1 - شماره پیاپی 70، آبان 1401، صفحه 1-194 

مقاله مروری

مربع محاطی: مسئله‌ای زیبا در هندسه و توپولوژی

صفحه 113-130

10.30504/mct.2022.337

محمدعلی سیدمظفری؛ علی اصغر رضائی


ترجمه

ریاضیات خوب چیست؟

صفحه 131-146

10.30504/mct.2022.1121.1783

طیبه‌سادات طباطبایی‌فر؛ بهزاد نجفی