میراث چهل‌ساله

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه زنجان، گروه ریاضی

چکیده

در این مقاله، ابتدا  انواع مجله‌ها و مقاله‌های علمی و دانشوری را  معرفی می‌کنیم. سپس مختصری درباره انواع نوشتار  و به‌خصوص نوشتار «توصیفی» در ریاضیات توضیحاتی می‌دهیم. در بخش دیگری از مقاله به ذکر مشخصات برخی مجلات توصیفی ریاضی  به زبان فارسی می‌پردازیم. با ذکر تاریخچه و فهرست جامعی از مقالات منتشر‌شده در طول عمر چهل‌ساله مجله فرهنگ و اندیشه ریاضی مطلب را به پایان می‌بریم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] آذرنگ، عبدالحسین، مبانی نشر کتاب، سمت، تهران،‎۱۳۹۱‎.
[2] آلبر، پیر؛ ترو، فرناندو، تاریخ مطبوعات جهان، ترجمهٔ هوشنگ فرخجسته، پاسارگاد، تهران، ‎۱۳۶۲‎.
[3] ادیب سلطانی، میرشمس‌الدین، راهنمای آماده ساختنِ کتاب، ویراست سوم، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، ‎۱۳۸۱‎.
{5] ایگرس، گئورگ، تاریخ نگاری در قرن بیستم، ترجمۀ محمدابراهیم باسط، سمت، تهران، 1396.
[6] برنال، جان، علم در تاریخ، جلد اول و دوم، ترجمۀ حسین اسدپور پیرانفر و کامران فانی، مؤسسۀ انتشارات
 امیرکبیر، تهران، 1399.
[7] بوردیو، پیر، انسان آکادمیک، ترجمۀ علی رضا کاویانی، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران،1399.
[8] جلوداری ممقانی، محمد، انجمن ریاضی ایران و کتاب های دانشگاهی، خبرنامۀ انجمن ریاضی ایران، شمارۀ ۱۵۹
۱۹ −۱۷ ،(۱۳۹۸).
[9]  جهانی پور، روح الله، فرهنگ و اندیشۀ ریاضی، شمارۀ ۵۹ «فرهنگ و اندیشۀ ریاضی»، شماره 59 (1395)،1-5.
[10] چهارسال با جنگ ریاضی دانشجو، سرمقالۀ جنگ ریاضی دانشجو، جلد هفتم (بهمن ۱۳۷۰).
[11]  حافظ نیا، محمدرضا، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، سمت، تهران.
[12] حری، عباس، آیین نگارش علمی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور، تهران،1385.
[13] حسینی پاکدهی، علی رضا، نگاهی به نخستین نشریۀ علمی ایران، رهیافت، شمارۀ  8 (1385).
[14] حق شناس، علی محمد، در جستجوی زبان علم، نقل در مجموعه مقالات سمینار زبان فارسی و زبان علم، زیر نظر علی کافی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران،1373.
[15] حیاتی، زهیر؛ علیجانی، رحیم، نگارش مقاله، گزارش و سایر انتشارات علمی، نشر چاپار، تهران، 1386.
[16] خسروشاهی، غلامرضا، جای خالی ریاضیات: مروری بر نشریات ادواری ریاضی در ایران، نشر ریاضی، 1367.
[17] درستی، علی، و دیگران، ادواری های علمی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: رویکرد سیستمی، کتابداری،
 آرشیو و نسخه پژوهی، شمارۀ (1388) 169-208.
[18] دلانتی، جرارد، دانش در چالش، ترجمۀ علی بختیاری زاده، پژوهشکدۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، 1386.
[19] رزمجو، حسین، انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، مؤسسۀ چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد،  1370.
[20] رندل، جان؛ جاستوس، باکلر، درآمدی بر فلسفه، ترجمۀ امیر جلال الدین اعلم، سروش، تهران، 1360.
[21] زارع، بیژن، تاریخچه مجلات علمی‑تخصصی در ایران، رسانه، شماره 10 (1378) 53.
[22] صدر، سید حامد، بررسی و بیان انواع مقالات و مطالب قابل چاپ در یک نشریۀ علمی، پژوهش و حوزه، شمارۀ 36 (1387) 5-25.
[23] سلطانی، سید علی اصغر، نگارش دانشگاهی: مقاله نویسی، لوگوس، تهران، 1399.
[24] سلطانی، پوری؛ سلطانی، شیفته، دانشنامۀ کتابداری و اطلاع رسانی، فرهنگ معاصر، تهران،  1399.
[25] سمیعی، احمد، نگارش و ویرایش، ویراست ۳، سمت، تهران، 1396.
[26] سیدقطبی، سیدمهدی، ریاضیات عالی و مقدماتی؛ نخستین مجلۀ ریاضی ایران، نشریۀ الکترونیکی شمسه، شمارۀ45 (1388) 68-82.
[27] غنیمه، عبدالحیم، تاریخ دانشگاه های بزرگ اسلامی، ترجمۀ نورکسائی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
[28] فتوحی، محمود، آیین نگارش مقالۀ علمی−پژوهشی، ویراست سوم، انتشارات سخن، تهران، 1400.
[29] فتوحی، محمود؛ عباسی، حبیبه، فارسی عمومی، انتشارات سخن، تهران، 1389.
[30] فراستخواه، مقصود، سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران، رسا، تهران، 1388.
[31]  فراستخواه، مقصود، در رثای مقاله هشت نسل مقالات اصیل علوم انسانی در ایرانرهیافت، شمارۀ 72 (1397) 1-18.
[32] فروند، ژولین، نظریه های مربوط به علوم انسانی، ترجمۀ علی محمد کاردان، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1372.
[33] قاسملو، فرید، رهیافتی به تاریخ ریاضیات در ایران معاصر، انتشارات فاطمی، تهران، 1396.
[34] کراگ، هلگه، مقدمه ای بر تاریخ نگاری علم، ترجمۀ محمدابراهیم باسط، سمت، تهران،1396.
[35] کراگ، هلگه، مقدمه ای بر تاریخ نگاری علم، ترجمۀ محمدابراهیم باسط، سمت، تهران، ریاضی ایران، شمارۀ 172 (1401) 15-29.
[36] منصوری، رضا، معماری علم در ایران، نشر دیبایه، تهران، 1389.
[37] منصوریان، یزدان، مبانی نگارش علمی، نشر کتابدار، تهران، 1389.
[38] موحدی، علی اکبر و ابوالفضل کیانی بختیاری و دیگران، روش های تولید و اشاعه یافته های علمی، رهیافت،31 (1389) 5-19.
[39] موحد ضیاء، البته واضح و مبرهن است که ...، نیلوفر، تهران، 1389.
[40] مونتنی، میشل دو، تتبعات، ترجمۀ احمد سمیعی، سخن، تهران،1383.
[41] ورع، نرجس، بررسی وضعیت و نرخ رشد مجلات علمی در ایران رهیافت، 60 (1390) 91-98.
[42] هالموس، پاول، چگونه ریاضی بنویسیم، ترجمۀ حسن نجومی، فرهنگ و اندیشۀ ریاضی، شماره 33 (1383) 43-75.
[43]هلزی هال، ل. و.، تاریخ و فلسفۀ علم، ترجمۀ عبدالحسین آذرنگ، سروش، تهران،1369.
[44] یاسپرس، کارل، ایدۀ دانشگاه، ترجمۀ مهدی پارسا و مهرداد پارسا، نشر ققنوس، تهران،1395.
[45] American Psychological Association, Publication Manual of the American Psychological Association,
7th ed., American Psychological Association, Washington D.C., 2019.
[46]Boyer, E. L., Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate, Carnegie Foundation for
the Advancement of Teaching, Princeton, 1990.
[47]Good, G., The Observing Self: Rediscovering the Essay, Routledge, New York, 1988.
[48] Kane, T. S., Peters, L. J., Writing Prose: Techniques and Purposes, 6th ed., Oxford University
Press, Oxford, 1986.
[49]Kronick, D. A., Peer review in 18th-century scientific journalism, Journal of the American Medical
Association, 263 (1990), 1321-1322.
[50]Krantz, S. G., A Primer of Mathematical Writing, 2nd ed., American Mathematical Society, Providence,
RI, 2017.
[51]Logan, J., Winstanley, S., Essay Writing Skills, 7th ed., McGraw-Hill, Ryerson, 2014.
[52]Robert, A. Day, How to Write & Publish a Scientific Paper, 5th ed., Oryx Press, Phoenix, 1998.
[53]Welch, A., ed., The Professoriate: Profile of a Profession, Springer, Dordrecht, 2005.