سه حکایت از گلستان سعدی از منظر نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه هرمزگان، گروه ریاضی

چکیده

امروزه کاربرد نظریۀ بازی‌ها در بسیاری از علوم رواج یافته است. با وجود این‌، سالیان درازی است که کاربرد نظریهٔ بازی‌ها در بسیاری از علوم اجتماعی همچون اقتصاد، جامعه‌شناسی‏، و سیاست با احتیاط نگریسته می‌شود‏، زیرا بسته به موقعیت‌ فردی و اجتماعی بازیکنان می‌توان نتایج متفاوتی را از یک بازی انتظار داشت. در این میان، شناخت رفتاری هر بازیکن و استنتاج ریاضی‌گونۀ آن مستلزم ‎‏اطلاعاتی است که از جملهٔ آن‌ها شناخت باورها و فرهنگ جامعه‌ای است که بازیکنان به آن تعلق دارند. در این مقاله‏، با انتخاب سه حکایت از ‎گلستان سعدی‎ و بیان آن‌ها در قالب بازی دونفره نشان خواهیم داد که آموزه‌های سعدی در آن کتاب‏، که برخاسته از باور و فرهنگ ماست‏، تا چه اندازه با تصمیم‌گیری منطقی مبتنی‌بر نظریهٔ بازی‌ها همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]باباخانی، مونا؛ ندیمی، رضا، کاربرد رمزنگاری در نظریۀ بازی ها، فرهنگ و اندیشۀ ریاضی، شمارۀ 64 (1398) 157-143.
[2]درویش زاده، مهدی رضا؛ راستگو، بنفشه، روش های جبری در نظریۀ بازی ها، فرهنگ و اندیشۀ ریاضی، شمارۀ 63 (1398) 149-165.
[3]رحمتی، محمدحسین؛ یوسفی، کوثر، نظریۀ بازی ها، نشر نی، تهران، 1399.
[4]زرین کوب، عبدالحسن، با کاروان حله، چاپ هیجدهم، علمی، تهران،1399.
[5]سیگفرید، تام، ریاضیات زیبا، ترجمۀ مهدی صادقی، نشر نی، تهران، 1399.
[6]گلابچی، محمود؛ فرجی، امیر، نظریه های نوین در مدیریت پروژه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1392.
[7]گلستان سعدی، به تصحیح غلامحسین یوسفی، چاپ پنجم، انتشارات خوارزمی، تهران،1377.
[8] گیبونز، رابرت، کاربرد نظریه بازی در اقتصاد، ترجمه کیومرث شهبازی، سمت، تهران، 1397.
[9] Bonnano, Game Theory, 2nd ed., Notrth Charleston, 2018.
[10]Cournot, A. A., Researches Into The Mathematical Principles Of The Theory Of Wealth, Macmillan,
New York, 1897.
[11]Harsanyi, J., Games with incomplete information played by “Bayesian” players, Parts I-III, Management
Science, 8 (1967-68), 159–182.
[12]Nash, Jr., John F., Noncooperative games, Annals of Math., 54 (1951), 289–295.
[13]von Neumann, J., Morgenstern, O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University
Press, NJ, 1944.