دوره و شماره: دوره 41، شماره 2 - شماره پیاپی 71، بهمن 1401، صفحه 1-248 

مقاله ترویجی

در تقابل با اصل کاوالی‌یری؟ مثالی پارادوکس‌گونه در دینامیک

صفحه 73-95

10.30504/mct.2022.1218.1854

حسام‌الدین رجب‌زاده؛ آرش رستگار؛ میثم نصیری


مقاله پژوهشی

سه حکایت از گلستان سعدی از منظر نظریه بازی‌ها

صفحه 107-118

10.30504/mct.2022.1237.1861

احمد احمدی؛ مریم اسماعیلی؛ جواد فتحی مورجانی