دوست دارم ریاضیدان باشم

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدهٔ علوم ریاضی

چکیده

ادامه ترجمه کتاب  دوست دارم ریاضیدان باشم (فصل دهم و یازدهم، صفحات  ۱۹۵-۲۱۶)

کلیدواژه‌ها

موضوعات