در پاییز اتفاق می افتد

نوع مقاله : دیدگاه نویسنده

نویسنده

دانشگاه یاسوج، گروه ریاضی

چکیده

داستان علمی - تخیلی در ریاضی

کلیدواژه‌ها

موضوعات