طرح و حل مسئله

چکیده

بنابر تصمیم هیئت تحریریۀ فرهنگ و اندیشۀ ریاضی، از این شماره به بعد، قسمتی از مجله را به طرح و حل مسائل اختصاص دادیم. مسائل طرح شده در این قسمت، متمرکز بر ریاضیات دورۀ کارشناسی است. امیدواریم مدرسان و ریاضیدانان کشور با معرفی این قسمت از مجله به دانشجویان دورۀ کارشناسی و تشویق آنها به تلاش برای حل مسائل، باعث به وجود آمدن جوی پویا و جنب و جوش علمی در بین جوانان که ریاضیدانان آینده کشور هستند، شوند

کلیدواژه‌ها

موضوعات