نقش هری کستن در نظریۀ احتمال‎

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه بین المللی امام خمینی، گروه آمار

چکیده

این مقاله مروری است بر آثار منتشرشدۀ هری کستن در نظریۀ احتمال. توجه ما در این بررسی بیشتر بر آثار او در قدم‌زدن‌‌های تصادفی، فرایندهای شاخه‌ای، پرکولاسیون، و موضوعات مرتبط است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Grimmett, G. R., Harry Kesten’s work in probability theory, Probab. Theory and Related Fields, 181
(2021), 17-55.