دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 72، تیر 1402، صفحه 1-318 

مقاله پژوهشی

تفاضل متقارن، عدد اصلی، و احتمال

صفحه 111-127

10.30504/mct.2022.1300.1907

علی پارسیان؛ زهرا پارسیان