اجماع درباره اثبات حدسهای پوانکاره و هندسی سازی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه

چکیده

آیا حدس پوانکاره و حدس هندسی سازی ترستن ثابت شده اند؟ از زمانی که پرلمان مقاله های خود را در پایگاههای اینترنتی قرار داده است، سه سال می گذرد. هنگامی که زمان برگزاری کنفرانس بین المللی ریاضیدانان در مادرید نزدیک می شد، حدس و گمان درباره مدالهای فیلدز اذهان را پر کرده بود. متخصصین به طور روز افزونی مطمئن می شدند که بالاخره حدس ها ثابت شده است. به ویژه برخی معتقدند که حدس پوانکاره اکنون یک قضیه اصیل است. در این مقاله تلاشهای اخیر جهت اثبات این حدسها به طور مختصر شرح داده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات