تجزیۀ قطبی ماتریسی: کاربردها و روش‌های محاسبه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان، دانشکدهٔ علوم، گروه ریاضی

10.30504/mct.2023.1348.1940

چکیده

در این مقاله به معرفی یک تجزیۀ ماتریسی مهم و پرکاربرد با نام تجزیۀ قطبی می‌پردازیم که تعمیم نمایش قطبی اعداد مختلط به ماتریس‌های مختلط است. چندین کاربرد مهم تجزیه‏ٔ قطبی ماتریسی را در زمینه‌های مختلف بیان می‌کنیم. همچنین، بعضی از روش‌های تکراری را برای محاسبۀ تجزیۀ قطبی ماتریسی ذکر کرده و مرتبۀ همگرایی آن‌ها را بیان می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات