دوره و شماره: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 73، دی 1402 

ترجمه

مشخص‌سازی چندجمله‌ای‌های درجۀ دوم

صفحه 175-183

10.30504/mct.2022.1304.1911

امیرمحمد مؤمنی کوهستانی؛ علیرضا خلیلی اسبوئی


مقاله مروری

پیشینهٔ تاریخی نظریۀ میدان‌های رده‌ای

صفحه 313-342

10.30504/mct.2023.1414.1993

جلال پیردایه؛ آرش رستگار