مفاهیم عدد و مقدار در دورۀ رنسانس

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانش آموختۀ تاریخ علم، دانشگاه تهران، پژوهشکدۀ تاریخ علم

چکیده

در سده‌های شانزدهم و هفدهم میلادی مفاهیم کلاسیک یونانیِ عدد ‎(گسسته)‎ و مقدار ‎(پیوسته)‎ که در ترجمه‌های لاتینی قرون وسطایی اصول‎ اقلیدس محفوظ مانده‌ بود دستخوش دگرگونی بزرگی شد که آن‌ها را به مقادیر پیوسته اما قابل اندازه‌گیری تبدیل کرد. این مقاله تغییراتی را که سه تحریر رنسانسی تأثیرگذار از ‎اصول‎ اقلیدس در مفاهیم کلاسیک عدد و مقدار ایجاد‌ کرده‌اند بررسی می‌کند. این تحریرها شواهدی از بحث‌‌هایی دارند که منجر به مفاهیم و استدلال‌هایی در کتاب حساب سیمون استوین در ‎1585‎ میلادی شد، علاوه‌بر‌این نقش جبر چرتکه و دیدگاه‌‌های رنسانسی در تاریخ ریاضیات را در پُر کردن شکاف بین اعداد گسسته و مقادیر پیوسته نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Malet, A., Renaissance notions of number and magnitude, Historia Math., 33 (2006), no. 1, 63-81.