علم صور ارزنده

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

مرکز نشر دانشگاهی

موضوعات


Stewart, I. The Science of significant form. The Mathematical Intelligencer 3  (1980), 50–58.