قضایای ریاضی، تحلیلی هستند یا ترکیبی؟

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

بدون نشانی

چکیده

به این سوال مشهور که آیا قضایای ریاضی احکام ترکیبی هستند یا تحلیلی از دیدگاه‌های مختلفی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Snapper, E. Are Mathematical theorems analytic or synthetic? The Mathematical Intelligencer 3 (1980), 85–88.