نیکلا بورباکی و ریاضیات معاصر (۲)

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

مرکز نشر دانشگاهی

چکیده

مروری است بر آثار و تأثیر گروه معروف بورباکی بر ریاضیات معاصر.

کلیدواژه‌ها


Cartan, H., Nicolas Bourbaki and contemporary mathematics, The Mathematical Intelligencer 2 (1980), 175–180.