یک برهان استقرائی از نامساوی بین میانگین حسابی و میانگین هندسی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه اصفهان، گروه ریاضی

چکیده

روشی برای اثبات نامساوی بین میانگین حسابی و هندسی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Chong, Kong Ming, An inductive proof of the A.M.-G.M. inequality, Amer. Math. Monthly, 28 (1976), no.5, 369.