مثلث‌هائی که طول اضلاعشان اعداد صحیح است

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه اصفهان، گروه ریاضی

چکیده

تعداد مثلث‌های نا هم‌نهشت با محیط ثابت مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Jordan, J. H.; Walch, Ray; Wisner, R. J., Triangles with integer sides, Amer. Math. Monthly, 86 (1979), no.8, 686–689.