بازی باناخ-مازور

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این مقاله نشان دادن کاربرد کاتگوری بئر در بازی باناخ-مازور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات