ریشه‌های تاریخی حساب دیفرانسیل و انتگرال

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

بدون نشانی

چکیده

مروری تاریخی بر ابداع  حساب دیفرانسیل و انتگرال از زمان یونانیان تا نیوتن و لایب‌نیتس.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Rosenthal, Arthur, The history of calculus, Amer. Math. Monthly, 58 (1951), 75–86.