چند مسأله خاص ریاضی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

بدون نشانی

چکیده

بیان چند مسأله از مقاله «آیا ریاضیات دارای عناصر است؟» نوشته پال هالموس.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Halmos, P. R., Does mathematics have elements? Mathematical Intelligencer, 3 (1981), 147–153.