آنالیز در دوران کهن

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

تهران، نشر الگو

10.30504/mct.2024.1457.2023

چکیده

نویسنده در این مقاله به سهم ریاضیات یونانی در شکل‌گیری و تکامل آنالیز ریاضی می‌پردازد. عناصر مهم در این بررسی عبارت‌اند از تحلیل و ترکیب، عدد و کمیت، و نسبت و تناسب که همگی ریشه در ‏تفکر فلسفی کهن یونان و کتاب ‎اصول‎ اقلیدس دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Thiele‎, ‎Rüdiger‎, ‎Antiquity‎, ‎in A History of Analysis, ‎H‎. ‎N‎. ‎Jahnke‎, ‎ed.‎, ‎Hist‎. ‎Math.‎, ‎vol‎. ‎24‎, ‎Amer‎. ‎Math‎. ‎Soc.‎, ‎Providence‎, ‎RI‎, ‎2003‎, ‎1-14.