دوست دارم ریاضیدان باشم‎ ‎‏(‏ترجمهٔ صص. 228-250‎)

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه شهید بهشتی، دانشکدهٔ علوم ریاضی

10.30504/mct.2023.408

چکیده

ادامه ترجمه کتاب  دوست دارم ریاضیدان باشم (فصل  یازدهم، صفحات  ۲۲۸-۲۵۰).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Halmos‎, ‎Paul‎, ‎R.‎, I Want to be a Mathematician, ‎Springer-Verlag‎, ‎New York‎, ‎1985.