کران‌هایی برحسب نسبت طلایی برای برخی پارامترهای یک گراف

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه یزد، دانشکدهٔ علوم ریاضی

10.30504/mct.2023.1313.1916

چکیده

در ریاضی، شیمی‏‏، و علوم نانو برای هر مولکول مدلی به‌صورت گراف در نظر می‌گیرند به‌طوری‌که رأس‌های آن گراف اتم‌های مولکول و یال‌های آن پیوندهای بین اتم‌ها است. شاخص‌های توپولوژیکی یک گراف پارامترهای عددی وابسته به گراف هستند که اعدادی منحصربه‌فرد بوده و نسبت به یکریختی گراف‌ها ثابت‌اند. بسیاری از شاخص‌های توپولوژیکی تعریف‌شده در شیمیِ ریاضی‏ برحسب درجات رئوس گراف است. در این مقاله، ارتباط برخی از مقادیر این شاخص‌های توپولوژیکی و نسبت طلایی را بررسی و مطالعه خواهیم کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات