استراتزی مناقشه در نظریه بازیها

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده علوم ریاضی

چکیده

هدف اصلی در نظریه بازیها، تحلیل و بررسی دسته وسیعی از موقعیت های رقابتی است. این موقعیت ها تقریبا همه وضعیت هایی را که مردم بازی می خوانند شامل می شود، اما تنها به این سرگرمی ها محدود نیستند. رقابت بین دو شرکت، رویارویی نیروهای نظامی یا جنگ تمدن ها نیز از جنبه نظری بازی محسوب می شوند و با مدلهای ریاضی نظریه بازیها قابل تحلیل هستند. در این مقاله ضمن معرفی اجمالی نظریه بازیهای غیرمشارکتی، به تشریح برخی از مهمترین نتایج تحقیقات توماس شلینگ و رابرت اومان می پردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات