جدال

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه یاسوج، گروه ریاضی

چکیده

داستان علمی - تخیلی ریاضی درباره مباحث فلسفی در ریاضیات

کلیدواژه‌ها