دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 39، مهر 1386، صفحه 1-89