از سری های تیلور تا حرکت براونی

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه کردستان، گروه ریاضی

چکیده

این مقاله دعوت به یک گردش است. نقطه عزیمت ما در این سفر، برل و شعار تحریک آمیز او در سال 1896 است با این مضمون که دایره همگرایی یک سری تیلور، در حالت کلی یک برش برای این سری است. در این گردش برخی از پیامدهای برجسته این شعار را بیان می کنیم. مسیرمان ادامه پیدا می کند تا تعریف حرکت براونی که با کارهای پل لوی منزلت یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات