فلسفه ریاضی کانت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه یاسوج، گروه ریاضی

چکیده

شرحی درباره دیدگاههای فلسفی کانت و آشنایی با اندیشه های شهودگرایان.

کلیدواژه‌ها

موضوعات