دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 38، فروردین 1386، صفحه 1-79 

مقاله ترویجی

فلسفه ریاضی کانت

صفحه 37-48

احسان ممتحن


آشنایی با حساب اعداد فازی

صفحه 49-62

ماشا الله ماشینچی؛ حسن حسن پور؛ محبوبه حسن یزدی


مقاله مروری

استفان باناخ

صفحه 67-74

محمد صال مصلحیان؛ حامد اسماعیل زاده