برهان دیگری برای قضیه اساسی جبر

نوع مقاله : ترجمه

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

هدف این مقاله ارائه اثبات دیگری از قضیه اساسی جبر بر مبنای خواص ماتریس های نمایی در فضای برداری نرمدار اقلیدسی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات